ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 61 ถึง 70 จากข้อมูล 90
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 พฤษภาคม 2564
ซื้อยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) คันหมายเลขทะเบียน ผจ ๒๒๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 พฤษภาคม 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (แบบติดผนัง) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 เมษายน 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ของ อบต.ไทยาวาส จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 เมษายน 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 เมษายน 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 เมษายน 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 เมษายน 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 เมษายน 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 เมษายน 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพ่นหมอกควัน เลขครุภัณฑ์ ๐๕๔-๕๑-๐๐๐๓ และเลขครุภัณฑ์ ๐๕๔-๕๖-๐๐๐๔ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 เมษายน 2564