แผนอัตรากำลัง

Displaying 1-5 of 10 results.
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งจพง.ธุรการ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นิติกร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)