ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


แสดงข้อมูลตั้งแต่ 41 ถึง 50 จากข้อมูล 67
ประเภทหัวข้อวันที่ประกาศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ของ อบต.ไทยาวาส จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 เมษายน 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 เมษายน 2564
ประกาศเชิญชวนซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 เมษายน 2564
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 เมษายน 2564
ประกาศราคากลางซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 เมษายน 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 เมษายน 2564
ประกาศราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพ่นหมอกควัน เลขครุภัณฑ์ ๐๕๔-๕๑-๐๐๐๓ และเลขครุภัณฑ์ ๐๕๔-๕๖-๐๐๐๔ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 เมษายน 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) เครื่องปริ้นเตอร์ เลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๑-๐๐๗๘ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 เมษายน 2564
ประกาศราคากลางซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 เมษายน 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 เมษายน 2564