ผลการดำเนินงาน

Displaying 1-5 of 17 results.
การประเมินความเสี่ยงทุจริต
แบบรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ อปท. 2561
แบบรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ อปท. 2560
แก้ไขโครงการกิจกรรม อบต.ไทยาวาส