การดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Displaying 1-4 of 4 results.
โครงการเสริมสร้างและป้องกันปราบปรามการทุจริตป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี2563
โครงการฝึกอบรมกฎหมาย ระเบียบ แผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ปี2563
การเปิดโอกาส การมีส่วนร่วม
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส อบต.ไทยาวาส ปีงบประมาณ 2564