การดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Displaying 1-5 of 6 results.
มาตราการส่งเสริมคสามโปร่งใสในหน่วยงาน การจัดซื้อจัดจ้าง และการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อป้องกันการทุจริต
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส
ไม่มีข้อมูล!!
โครงการเสริมสร้างและป้องกันปราบปรามการทุจริตป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี2563
โครงการฝึกอบรมกฎหมาย ระเบียบ แผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ปี2563
การเปิดโอกาส การมีส่วนร่วม