ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


แสดงข้อมูลตั้งแต่ 21 ถึง 30 จากข้อมูล 67
ประเภทหัวข้อวันที่ประกาศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานฆ่าเชื้อโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) อันเป็นสาธารณภัยเกี่ยวกับโรคระบาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 มิถุนายน 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานฆ่าเชื้อโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) อันเป็นสาธารณภัยเกี่ยวกับโรคระบาดโดยเร่งด่วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 มิถุนายน 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) กรณีการตั้งโรงพยาบาลสนาม และสถานที่กักกันตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 มิถุนายน 2564
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกซื้อวัสดุ-อุปกรณ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานฆ่าเชื้อโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) อันเป็นสาธารณภัยเกี่ยวกับโรคระบาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 พฤษภาคม 2564
ประกาศราคากลางซื้อวัสดุ-อุปกรณ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานฆ่าเชื้อโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) อันเป็นสาธารณภัยเกี่ยวกับโรคระบาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 พฤษภาคม 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อวัสดุ-อุปกรณ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานฆ่าเชื้อโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) อันเป็นสาธารณภัยเกี่ยวกับโรคระบาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 พฤษภาคม 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อวัสดุ-อุปกรณ์เพื่อใ่ช้ในการปฏิบัติงานฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) อันเป็นสาธารณภัยเกี่ยวกับโรคระบาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 พฤษภาคม 2564
ประกาศราคากลางซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 พฤษภาคม 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 พฤษภาคม 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑ กค ๕๘๙๓ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 พฤษภาคม 2564