เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

Displaying 1-2 of 2 results.
การประกาศเจตนารมณ์ เรื่องสุจริต โปร่งใส ไทยาวาสใสสะอาด2566 "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ