ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


แสดงข้อมูลตั้งแต่ 11 ถึง 20 จากข้อมูล 67
ประเภทหัวข้อวันที่ประกาศ
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 กรกฎาคม 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 กรกฎาคม 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 กรกฎาคม 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้ออาหารเสริม (นม) ประเภทนม ยูเอชที รสจืด ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซี.ซี. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 มิถุนายน 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง คันหมายเลขทะเบียน ๑ กช ๑๗๐๔ นครปฐม จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 มิถุนายน 2564
ประกาศราคากลางซื้อวัสดุประปา จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 มิถุนายน 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 มิถุนายน 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้ออาหารเสริม (นม) ประเภทนมยูเอชที รสจืด ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซี.ซี. (โครงการเยียวยาเกษตรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 มิถุนายน 2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 มิถุนายน 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 มิถุนายน 2564