ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


แสดงข้อมูลตั้งแต่ 31 ถึง 40 จากข้อมูล 67
ประเภทหัวข้อวันที่ประกาศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์คำสั่งปิดสถานที่ออกกำลังกายกลางแจ้งเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 พฤษภาคม 2564
ประกาศราคากลางจ้างเหมาจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังและการป้องกันโรค (ใบปลิว) เพื่อใช้ในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) กรณีการตั้งโรงพยาบาลสนามและสถานที่กักกันตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 พฤษภาคม 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานฆ่าเชื้อโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) อันเป็นสาธารณภัยเกี่ยวกับโรคระบาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 พฤษภาคม 2564
ประกาศราคากลางซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถจักรยานยนต์) หมายเลขทะเบียน ๑ กจ ๗๓๖๑ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 พฤษภาคม 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๘ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 พฤษภาคม 2564
ประกาศเชิญชวนจ้างเหมาซ่อมแซมบ่อบาดาลแท็งค์บ้านตาถวิล หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 พฤษภาคม 2564
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาจ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง คันหมายเลขทะเบียน กม ๒๐๒๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 พฤษภาคม 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 พฤษภาคม 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) คันหมายเลขทะเบียน ผจ ๒๒๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 พฤษภาคม 2564
ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (แบบติดผนัง) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 เมษายน 2564