ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 51 ถึง 60 จากข้อมูล 90
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 พฤษภาคม 2564
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 พฤษภาคม 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑ กค ๕๘๙๓ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 พฤษภาคม 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์คำสั่งปิดสถานที่ออกกำลังกายกลางแจ้งเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 พฤษภาคม 2564
จ้างเหมาจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังและการป้องกันโรค (ใบปลิว) เพื่อใช้ในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) กรณีการตั้งโรงพยาบาลสนามและสถานที่กักกันตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 พฤษภาคม 2564
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานฆ่าเชื้อโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) อันเป็นสาธารณภัยเกี่ยวกับโรคระบาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 พฤษภาคม 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถจักรยานยนต์) หมายเลขทะเบียน ๑ กจ ๗๓๖๑ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 พฤษภาคม 2564
จ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๘ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 พฤษภาคม 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมบ่อบาดาลแท็งค์บ้านตาถวิล หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 พฤษภาคม 2564
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง คันหมายเลขทะเบียน กม ๒๐๒๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 พฤษภาคม 2564