ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 95
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 ตุลาคม 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) พร้อมรางระบายน้ำ(คสล.) ซอยคลองสวนหมาก 6 หมู่ที่ 3 บ้านคลองสวนหมาก ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยวิธีคัดเลือก12 ตุลาคม 2564
จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 ตุลาคม 2564
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคลองสวนหมาก 3/1 หมู่ที่ 36 ตุลาคม 2564
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาท่อเมนประปา พร้อมขยายเขตประปาหมู่ที่ 1-4 ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยวิธีคัดเลือก28 กันยายน 2564
จ้างก่อสร้างโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถังบริเวณบ้านลุงอาจ แสนสวาท พร้อมเดินท่อเมนประปา หมู่ที่ 2 บ้านท้ายคุ้ง ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยวิธีคัดเลือก21 กันยายน 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 กันยายน 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 กันยายน 2564
ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 กันยายน 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 กันยายน 2564