ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 11 ถึง 20 จากข้อมูล 90
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 กันยายน 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 กันยายน 2564
จ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของของผู้รับบริการจาก อบต.ไทยาวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 กันยายน 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 กันยายน 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด ๓.๕๐x๕.๒๐ เมตร เย็บเจาะตาไก่ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 สิงหาคม 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและระงับโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 สิงหาคม 2564
ซื้อขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อวัสดุ (ชุดตรวจ Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 สิงหาคม 2564
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานศูนย์พักคอย (Community Isolation) ระดับตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 สิงหาคม 2564
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานศูนย์พักคอย (Community Isolation) ระดับตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 สิงหาคม 2564
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๙-๑๕๒๓ นครปฐม จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 สิงหาคม 2564