ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 21 ถึง 30 จากข้อมูล 90
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและระงับโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 สิงหาคม 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ (ล้อวัดระยะทาง) จำนวน ๑ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 สิงหาคม 2564
จ้างก่อสร้างก่อสร้างกำแพงกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองรางพิกุล หมู่ที่ 4 โดยวิธีคัดเลือก4 สิงหาคม 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) ประเภท ยูเอชที รสจืด ขนาด บรรจุ ๒๐๐ ซี.ซี. ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 กรกฎาคม 2564
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ม่านกันแสง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 กรกฎาคม 2564
โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถังบริเวณบ้านลุงอาจ แสนสวาท พร้อมเดินท่อเมนประปา หมู่ที่ 2 บ้านท้ายคุ้ง ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม23 กรกฎาคม 2564
จ้างก่อสร้างก่อสร้างกำแพงกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองหลวงผู้ช่วยอาคม สายสิทธิ์ หมู่ที่ 3 โดยวิธีคัดเลือก23 กรกฎาคม 2564
จ้างก่อสร้างก่อสร้างกำแพงกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองหลวงผู้ช่วยอาคม สายสิทธิ์ หมู่ที่ 3 โดยวิธีคัดเลือก23 กรกฎาคม 2564
จ้างก่อสร้างก่อสร้างกำแพงกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองหลวงผู้ช่วยอาคม สายสิทธิ์ หมู่ที่ 3 โดยวิธีคัดเลือก23 กรกฎาคม 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 กรกฎาคม 2564