ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 71 ถึง 80 จากข้อมูล 95
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 เมษายน 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 เมษายน 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 เมษายน 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 เมษายน 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพ่นหมอกควัน เลขครุภัณฑ์ ๐๕๔-๕๑-๐๐๐๓ และเลขครุภัณฑ์ ๐๕๔-๕๖-๐๐๐๔ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 เมษายน 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) เครื่องปริ้นเตอร์ เลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๑-๐๐๗๘ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 เมษายน 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 เมษายน 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 เมษายน 2564
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยท่าตลาด 3 (เลียบคลองผู้ใหญ่สังเวียน) หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 เมษายน 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) ประเภทนมยูเอชทีรสจืด ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซี.ซี. (ช่วงปิดภาคเรียนที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 เมษายน 2564