ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 41 ถึง 50 จากข้อมูล 90
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้ออาหารเสริม (นม) ประเภทนมยูเอชที รสจืด ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซี.ซี. (โครงการเยียวยาเกษตรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 มิถุนายน 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 มิถุนายน 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 มิถุนายน 2564
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานฆ่าเชื้อโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) อันเป็นสาธารณภัยเกี่ยวกับโรคระบาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 มิถุนายน 2564
ซื้อครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานฆ่าเชื้อโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) อันเป็นสาธารณภัยเกี่ยวกับโรคระบาดโดยเร่งด่วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 มิถุนายน 2564
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) กรณีการตั้งโรงพยาบาลสนาม และสถานที่กักกันตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 มิถุนายน 2564
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานฆ่าเชื้อโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) อันเป็นสาธารณภัยเกี่ยวกับโรคระบาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 พฤษภาคม 2564
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานฆ่าเชื้อโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) อันเป็นสาธารณภัยเกี่ยวกับโรคระบาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 พฤษภาคม 2564
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานฆ่าเชื้อโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) อันเป็นสาธารณภัยเกี่ยวกับโรคระบาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 พฤษภาคม 2564
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์เพื่อใ่ช้ในการปฏิบัติงานฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) อันเป็นสาธารณภัยเกี่ยวกับโรคระบาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 พฤษภาคม 2564