ท่านมีความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการเพียงใด
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
แสดงผลโหวต