Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Aug - 2019
Mo Tu We Th Fr Sa Su
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
 
นโยบายผู้บริหาร :: วิสัยทัศน์และพันธกิจ :: ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน :: ผลการดำเนินงาน :: รายงานติดตามผลการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น::แผนอัตรากำลัง :: ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน :: รายงานการประชุม
 
 
การประเมินความเสี่ยงทุจริต
รายงานการดำเนินการป้องกันทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561
แบบรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ อปท.
แก้ไขโครงการ/กิจกรรม อบต.ไทยาวาส
ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2559
รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2558
รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2557
รายงานผลการปฏิบัติงานรอบปังบประมาณ 2556
รายงานผลการปฏิบัติงานรอบปังบประมาณ 2555
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2554
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2553
บันทึกการประชุมคณะกรรมการ การลดขั้นตอนการทำงาน
ประกาศ มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ปี 2553
ผลการดำเนินงาน ในรอบปี พ.ศ.2553
1 |