ตรวจรับโครงการปรับปรุงระบบท่อเมนประปา พร้อมขยายเขตประปา หมู่ที่ 1 – 4 ตำบลไทยาวาส

22 มิถุนายน 2565
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

          ตามที่ฝ่ายนโยบายและแผนงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส ได้ดำเนินการจัดประชุมประชาคม เพื่อรวบรวมข้อมูลปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส และนำมาจัดทำเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  ซึ่งในที่ประชุมปรากฎว่าประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 1 – 4 ตำบลไทยาวาส พบปัญหาความเดือดร้อนที่เหมือนกัน คือ ปัญหาน้ำประปาไหลอ่อน

          ในการนี้ ฝ่ายนโยบายและแผนงาน ขอแจ้งให้ทราบว่า ฝ่ายนโยบายและแผนงาน ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงโครงการที่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องกับความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งยื่นขอรับเงินสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก) และดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ทุกขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!