ประกาศผู้มาซื้อ/ยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเส้นทางไปวัดไทยาวาส หมู่ที่ 4 [23 เม.ย. 2563]