ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเส้นทางไปวัดไทยาวาส หมู่ที่ 4 [10 เม.ย. 2563]