ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคลองสวนหมาก 5 พร้อมรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 3 [31 มี.ค. 2563]