ประกาศรายชื่อผู้มารับ/ยื่นเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรึตเสริมเหล็ก ซอยคลองสวนหมาก 5 พร้อมรางระบายน้ำ คสล. หมูี่ที่ 3 [27 มี.ค. 2563]