ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางเทียม (ยายจง) หมู่ที่ 1 [30 ส.ค. 2562]