ประกาศประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 40 เมตร ยาว 68 เมตร [28 ธ.ค. 2561]