ประกาศผู้มารับ/ซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างกำแพงกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก คลองลัด หมูที่ 4 [5 ก.ย. 2561]