ประกาศประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างกำแพงกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก คลองลัด หมูที่ 4 [24 ส.ค. 2561]