ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางก่อสร้างกำแพงกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก คลองลัด หมูที่ 4 [21 ส.ค. 2561]