ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายไทยาวาส 1 ต่อจากจุดเดิม ถึงทางหลวงแผ่นดิน 3415 หมู่ที่ 4 [1 ส.ค. 2561]