ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหน้าศาลาประชาคม หมู่ที่ 2 [28 พ.ค. 2561]