ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้านนางสุนันท์ ยิ้มถนอม ถึงบ้านนายสุพจน์ ศุภราช (ช่วงที่ 1) หมู่ 4 [25 ม.ค. 2561]