ประกาศรายชื่อผู้ยื่นซองสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้าน นายคต โสภา หมู่ที่ 2 [7 ก.ย. 2560]