ประกาศรายชื่อผู้มารับซองสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้าน นายคต โสภา หมู่ที่ 2 [4 ก.ย. 2560]