ประกาศประชาสัมพันธ์สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้าน นายคต โสภา หมู่ที่ 2 [21 ส.ค. 2560]