ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเอกสารสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายไพโรจน์ ตรีทิพากิจ หมู่ที่ 3 [22 ส.ค. 2560]