ประกาศรายชื่อผู้ยื่นซองเอกสารโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อบต.ไทยาวาส [8 ส.ค. 2560]