ประกาศรายชื่อผู้ขอรับซองเอกสารโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อบต.ไทยาวาส [7 ส.ค. 2560]