ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อบต.ไทยาวาส [7 ก.ค. 2560]