ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนสายชายแม่น้ำ หมู่ท่ี 2 [3 ก.ค. 2558]