Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Mar - 2020
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ข่าวกิจกรรม :: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง :: ข่าวพัสดุ
ข่าวภาษี :: ข่าวย้อนหลัง :: ข่าว อปพร.
 
 
>> ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยท้ายคุ้ง 4/1 (ต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม) หมู่ที่ 2  [ 22 ก.ค. 2562 ]
>> ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างกำแพงกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยท่าตลาด 3 (เลียบหลังการไฟฟ้า) หมู่ที่ 1  [ 11 ก.ค. 2562 ]
>> ประกาศรายชื่อผู้มารับและยื่นเอกสารโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมกำแพงกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยท่ามอญ 1 หมู่ที่ 4  [ 9 ก.ค. 2562 ]
>> ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างกำแพงกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยท่าตลาด 3 (เลียบหลังการไฟฟ้า) หมู่ที่ 1  [ 5 ก.ค. 2562 ]
>> ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมกำแพงกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยท่ามอญ 1 หมู่ที่ 4  [ 28 มิ.ย. 2562 ]
>> ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมกำแพงกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยท่ามอญ 1 หมู่ที่ 4  [ 19 มิ.ย. 2562 ]
>> ประกาศผู้ชนะโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน ซอยท้ายคุ้ง 1 หมู่ที่ 2 และซอยคลองสวนหมาก 6 หมู่ที่ 3  [ 7 มิ.ย. 2562 ]
>> ประกาศราคากลางโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน ซอยท้างคุ้ง 1 หมู่ที่ 2 และ ซอยคลองสวนหมาก 6 หมู่ที่ 3  [ 21 พ.ค. 2562 ]
>> ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนลูกรังต่อจากจุดเดิมถึงริมแม่น้ำ ซอยคลองสวนหมาก 1 หมู่ที่ 3  [ 19 มี.ค. 2562 ]
>> ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังต่อจากจุดเดิมถึงริมแม่น้ำ ซอยคลองสวนหมาก 1 หมู่ที่ 3  [ 13 มี.ค. 2562 ]
>> ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมวามท่อระบายน้ำบริเวณบ้านป้าเปี๊ยกจนถึงทางเชื่อมต่อรางระบายน้ำเดิม  [ 6 มี.ค. 2562 ]
>> ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำบริเวณบ้านป้าเปี๊ยกจนถึงทางเชื่อมต่อรางระบายน้ำเดิม  [ 8 ก.พ. 2562 ]
>> ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างกำแพงกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็กคลองหลวง-คลองขวาง หมูที่2- 4  [ 18 มี.ค. 2562 ]
>> ประกาศรายชื่อผู้มารับและยื่นเอกสารโครงการก่อสร้างกำแพงกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็กริมคลองหลวง-คลองขวาง 2-4  [ 15 มี.ค. 2562 ]
>> ประกาศประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างกำแพงกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก คลองหลวง-คลองขวาง หมูที่2- 4  [ 5 มี.ค. 2562 ]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |