Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Oct - 2019
Mo Tu We Th Fr Sa Su
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ข่าวกิจกรรม :: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง :: ข่าวพัสดุ
ข่าวภาษี :: ข่าวย้อนหลัง :: ข่าว อปพร.
 
 
>> ประกาศผลตรวจงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต หมู่ท่ี3  [ 24 เม.ย. 2558 ]
>> ผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลปีงบประมาณ 2558  [ 16 ก.พ. 2558 ]
>> ประกาศสอบราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลประจำปีงบประมาณ 2558  [ 2 ก.พ. 2558 ]
>> ผลการเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3  [ 29 ธ.ค. 2557 ]
>> ผลการเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการยกระดับถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองลัดบ้านท่ามอญ หมู่ที่ 4  [ 29 ธ.ค. 2557 ]
>> ผลการประมูลระบบอิเล็กทรอนิกส์ประกวดราคาจ้างโครงการยกระดับถนนพร้อมลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายในเลียบแม่น้ำหมู่ที่ 2  [ 29 ม.ค. 2558 ]
>> แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเงินอุดหนุน 4 โครงการ  [ 29 ม.ค. 2558 ]
>> สอบราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลประจำปีงบประมาณ 2558  [ 5 ม.ค. 2558 ]
>> ประกาศประกวดราคาโครงการยกระดับถนนพร้อมลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายในเลียบแม่น้ำ หมู่ที่ 2  [ 9 ธ.ค. 2557 ]
>> ประกาศสอบราคาโครงการยกระดับถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองลัดบ้านท่ามอญ หมู่ที่ 4  [ 9 ธ.ค. 2557 ]
>> ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3  [ 9 ธ.ค. 2557 ]
>> ประกาศผลการเปิดซองโครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางเข้าวัดไทยาวาส หมู่4  [ 29 ต.ค. 2557 ]
>> ประกาศผลการเปิดซองโครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน บริเวณบ้านนายมนัส หมู่ที่ 3  [ 6 พ.ย. 2557 ]
>> ประกาศผลการเปิดซองโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรังบริเวณบ้านนางสาวอัจฉรา หมู่ที่ 3  [ 6 พ.ย. 2557 ]
>> ประกาศการเชิญประชาชนเข้าร่วมตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนบริเวณบ้านนางสาวอัจฉราหมู่3  [ 6 พ.ย. 2557 ]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |