การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2562 [29 ต.ค. 2562]