การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 2 [13 ก.ย. 2562]