ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) [7 มิ.ย. 2562]