รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ [18 มิ.ย. 2562]

              

 ลำดับที่ 1. ด้านการเก็บขยะ

            2. ขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง

            3.งานด้านภาษี

            4.งานด้านการศึกษา