ประชาสัมพันธ์แผ่นพับการคัดแยกขยะมูลฝอยด้วยหลัก 3R [10 เม.ย. 2561]