คู่มือปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [16 พ.ย. 2561]