ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [25 ก.ย. 2561]

              

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาสได้จัดทำร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส  ได้มีมติเห็นชอบในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่  2)  ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 และนายอำเภอนครชัยศรีได้ลงนามอนุมัติร่างข้อบัญญัติฯ ดังกล่าวเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561เรียบร้อยแล้ว นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒)   องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส  จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ทั้งนี้  ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  พ.ศ.2561  เป็นต้นไป  รายละเอียดสามารถดูรายละเอียดได้ที่ website อบต.ไทยาวาส  หัวข้อ  ข้อบัญญัติ