เรื่องแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในด้านการบริหารงาน [11 ก.ค. 2561]