ประกาศการให้บริการพักเที่ยงและนอกเวลาราชการ [21 ม.ค. 2560]

              

ตามที่กระทรวงมหาดไทย  ได้มีนโยบายให้ดำเนินโครงการปรับขยายเวลาราชการให้บริการประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนด้านการบริการในวันหยุดราชการเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30  น. โดยให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการสามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันตามความเหมาะสมเพื่อเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546  นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน  โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน  และก่อให้เกิดผลกระทบในทางที่ดีต่อการพัฒนาชีวิตของประชาชน รวมทั้งสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546  จึงแต่งตั้งให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการประชาชนในวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์