ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 [16 ส.ค. 2560]